Nyheder

”Kast op i Almernakken, se! det er atter Jul”

skriver P. Sørensen Fugholm.

Vi mærker det alle vegne, der er travlhed i butikkerne, gaver skal købes og vi skal pynte op ude og inde. Huse og træer glimter og glitrer, så det er en fornøjelse og også på ”byens plads” ved Genforeningsstenen, er det store træ blevet rejst af Saxild Bylaug, akkurat som det plejer.

Saxild Bylaug

Saxild Bylaug er et gammelt historisk laug, hvis medlemmer alle er grundejere med en A matrikel, dvs. en hovedmatrikler, som kan føres flere hundrede år tilbage, laugets medlemmer varetog tidligere landsbyernes anliggender under ledelse af oldermanden, og det var på ”byens plads,” at de store gårdbesiddere, som jo var dem, der havde A-matriklerne , satte hinanden stævne, når sager skulle afgøres efter byens love.

I dag er de gamle bylove kun at finde på det lokalhistoriske arkiv, så når bymændene mødes, er det oftest til hyggeligt samvær, eller fordi der skal laves aftaler om juletræet, der skal rejses, flaget der skal hejses, ”Byens Plads” der skal vedligeholdes eller det lokalhistoriske Arkivs ve og vel, der skal drøftes, alt sammen noget, som vi alle i byen nyder godt af, og nødigt vil være foruden.

Derfor skal der her ved årsskiftet lyde en tak til Bylaugets medlemmer for fortsat at passe på byens traditioner og historie.

Følgende skrivelse er den 16. november tilsendt Byrådet i Odder Kommune

Det var med stor gru, at Lokalrådene i Odder Kommune via dagspressen erfarede, at Rute 302, Kystruten, ikke blot blev ramt af nedskæringer, men fra april 2019 også helt nedlægges.

Da lokalrådene i 2017 blev bekendt med spareplanerne på området, afholdt vi et ekstraordinært fællesmøde, der mundede ud i et høringssvar til såvel Kommune som Region. Vi appellerede dengang til at inddrage borgerne, før beslutninger blev truffet. Borgerinddragelsen fandt desværre ikke sted, og som vi kan konstatere, har det en konsekvens, der er langt værre end forudset.

Såvel Saksild og Omegns Lokalråd som Fælleslokalrådet, har i forbindelse med de nuværende besparelser haft den kollektive trafik på dagsordenen, og vi anmoder om, at borgerne i langt højere grad involveres, FØR beslutninger træffes om ændringer og nedlæggelse af ruter. Det er i lokalsamfundene, at de aktuelle problemer og behov kendes, og vi er alle interesserede i at få mest muligt ud af de midler, der er.

Fælleslokalrådet har på sit møde den 14. november 2018 nedsat et udvalg bestående af Hans Mortensen, Gylling, Helle Maj Hermansen, Bjerager og Lisbeth Bonde, Saksild og Omegn, til fremadrettet at have skærpet fokus på den kollektive trafik som repræsentanter for samtlige lokalråd i Odder Kommune.

Vi appellerer til at Odder Kommune fremover orienterer og inddrager lokalrådene i langt højere grad end tilfældet er nu, når ændringer er under opsejling.

• Saksild og Omegns Lokalråd har som konsekvens af lukningen taget kontakt til såvel Aarhus som Odder kommune for at høre om aktuelle planer for fremtiden.

• De har ligeledes via Facebook og nyhedsbreve indsamlet oplysninger fra lokalområdet, som kan supplere de problematikker, der allerede i 2017 og ved spørgeskemaundersøgelse medio 2018 blev indrapporteret. Konklusionen er, at der skal handles nu og her.

• Saksild og omegn er udpeget som vækst-centrum, og den kollektive trafik er nødvendig, hvis man som kommune vil understøtte området

• En ny udstykning med seniorvenlige boliger ved Rudevej forventes byggemodnet i 2019.

• I Saksild og Omegn arbejder man med tanken om en samfund, hvor man kan være fra ”vugge til grav” – også det kræver en fornuftig kollektiv trafik.

• Saksild og Omegn har arbejdspladser, der er dybt afhængige af medarbejdere fra såvel Aarhus som Odder, som dagligt benytter Kystruten. Medarbejdere der allerede i dag er udfordret i forhold til Kystrutens køreplan.

• Saksild og Omegn er dybt afhængige af Kystruten, som er en uddannelsesrute med kørsel over kommunegrænsen. Arbejds- og mødetider der ligger udenfor det tidspunkt, hvor borgerne eventuelt kan benytte skole/lokalbusnettet, er ladt tilbage med meget ringe transportmuligheder.

• Herudover må man ikke underkende de store sommerhusområder eller turister og sommergæsters behov for kollektiv trafik mellem Aarhus og Odder.

• I det helt overordnede greb omkring mobilitet og at nedbringe trængsel på vejnettet, vægter det negativt at nedlægge muligheder for kollektiv transport, i et stort område.

Vi må konstatere, at de tilbud der findes i Odder kommune i form at skolebuskørsel, flexbus og flextrafik langt fra kan dække de udfordringer, der er i vores lokalsamfund.

Flexturene er en økonomisk stor belastning oveni en i forvejen dyr kollektiv trafik.

Da Odder og Aarhus kommuner ikke har samarbejdsaftale på flex-området, vil en minimumspris pr. tur over kommunegrænsen løbe op i kr. 100,00. For nuværende er prisen pr. tur fra Nølev eller fra Falling - altså internt i kommunen - kr. 70,00 til Odder Gymnasium eller Stenslundcenteret, hvilket i den grad viser, at en opgradering af flexknudepunkter er nødvendig.

Lokalrådene anbefaler at området revideres. Desuden anbefaler vi i den aktuelle situation, at bussen der kører parallelt med Letbanen kigges efter i sømmene.

Hvis man ønsker en optimal dækning af Odder Kommune, kunne nogle af afgangene f.eks. foregå langs kysten, hvorfra stoppestederne i Skåde, Højbjerg og Tangkrogen fortsat vil blive tilgodeset.

Øvrige stoppesteder er i forvejen Letbanestop. Et alternativ kunne være, at lave Beder Station til knudepunkt for såvel rute 100, 103, Letbanen og de ruter, der fremover skal dække den tidligere rute 302. Med lidt koordinering må en mere fleksibel løsning være mulig.

Fra Fælleslokalrådets side er opfordringen, at der som minimum på den tidligere rute 302 etableres 5 faste afgange, nemlig morgen – omkring middagstid – eftermiddag – og hen under aften. Herudover bør en tur omkring kl. 22.00 prioriteres højt, således transportmuligheder til fritidsaktiviteter, sport og ungdomsskole i Odder tilgodeses og således af medarbejdere fra virksomheder langs kysten kan komme fra arbejde.

På fælleslokalrådets vegne og i positiv forventning om en imødekommende tilgang og dialog.

Med venlig hilsen

Hans Mortensen, Helle Maj Hermansen og Lisbeth Bonde

Så lykkedes det at få Lokalrådets nye hjemmeside i luften.

Lokalrådets banner er tegnet af vores lokale kunstner, Ole Grøn, der med sine fine streg har fået alt det med, som betyder noget: Havet, de grønne marker, blomsten der står i al sin flor og med kronblade, der repræsenterer de områder, der hører under Lokalrådet, nemlig Saksild, Rude, Nølev, Assedrup, Driften, Norsminde og Kysing.

Symbolerne er mange. Her er højt til himlen og grøde i jorden, men leg selv videre.

Tak til Ole Grøn for dit engagement i og for lokalsamfundet.